Cenu tepla od 1.1.2003 schvaľuje a určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave (ÚRSO). Zostavovanie kalkulácie ceny tepla sa riadi podľa jednotného postupu pre všetky regulované subjekty, ktorý vydáva ÚRSO. V súčasnosti je v platnosti Vyhláška č. 222/2013, ktorá platí na regulačné obdobie do roku 2016.

Cena tepla je dvojzložková. Skladá sa z fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou. Zároveň sa variabilná zložka ceny tepla delí na cenu pre domácnosti a cenu pre ostatných odberateľov. Spoločnosť TERMONOVA, a.s. má vzhľadom k tomu, že vyrába teplo z obnoviteľných zdrojov, jednotnú cenu tepla pre domácnosti i pre ostatných odberateľov.

Cena tepla


Fixná zložka ceny tepla.
 

Do fixnej zložky ceny tepla vstupujú len náklady, ktoré nezávisia od množstva vyrobeného tepla. Sú to fixné náklady, ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vyrobenej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa odvodzuje od novej veličiny - regulačného príkonu. Regulačný príkon je podielom skutočne dodaného množstva tepla, osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kWh v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5300 (5300 h určil ÚRSO ako záväzné číslo). Výška regulačného príkonu ovplyvňuje pevné mesačné platby fixnej zložky ceny tepla.
Fixná zložka sa účtuje mesačne podľa vopred dohodnutého rozdelenia ročného regulačného príkonu a predstavuje:
mesačný regulačný príkon (v kW) x jednotková cena fixnej zložky za kW stanovená ÚRSO-m.


Fixná zložka ceny tepla

 

Variabilná zložka ceny tepla.
 

Do variabilnej zložky ceny tepla vstupujú tie náklady, ktoré závisia od množstva skutočne vyrobeného tepla (napr. náklady na palivo). Výrobca tepla fakturuje variabilnú zložku ceny len na základe skutočne odobratého tepla, ktoré sa zistí odpisom určených meradiel každý prvý pracovný deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
Variabilná zložka sa účtuje mesačne a predstavuje:
Skutočne odobraté teplo (v kWh) x jednotková cena variabilnej zložky za kWh stanovená ÚRSO-m.

 

Variabilná cena zložky tepla