AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

1.      Kto sme?

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť: TERMONOVA, a.s., so sídlom: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 322 644, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10285/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „Nariadenie] a relevantnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”), ktoré sa na nás vzťahujú.

 

2.      Ako nás môžete kontaktovať?

 Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom kontaktnej osoby[1]:

  • Ing. Silvia Ďurišová, e-mail: termonova@termonova.sk
  • poštová adresa: TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica.

 V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: 042/3810793.

 

3.      Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Predzmluvné vzťahy v rámci výberového konania

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Plnenie povinností zamestnávateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Článok 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia,

Zabezpečenie plnenia pracovných povinností zamestnancov

§ 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov

Plnenie predzmluvných a zmluvných povinností

(mimo pracovnoprávnych vzťahov)

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

Preukazovanie bezúhonnosti ako plnenie zákonnej povinnosti

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa[1]

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, Článok 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia

Účtovné a daňové účely

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Archívne účely

Právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 Nariadenia

 

[1] Monitorovaný je priestor vo vlastníctve Prevádzkovateľa (areál), priestor prístupný verejnosti v dosahu kamerového systému (časť príjazdovej cesty, vonkajšie parkovisko, vonkajšia spevnená plocha v okolí trafostanice), ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia.

 

 4.      Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 

 Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú ochrana nášho majetku a obhajovanie našich právnych nárokov.

 

5.      Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

 

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov (napr. meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia) vrátane osobitných kategórií osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia). Osobitné kategórie osobných údajov však spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné (napr. na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov). Výnimočne spracúvame osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, a to v prípade členov predstavenstva, napr. v prípade podania žiadosti Prevádzkovateľa o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

 

6.      Od koho získavame osobné údaje?

 

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete, uchádzate sa o zamestnanie alebo v prípade, ak konáte v mene inej fyzickej či právnickej osoby (napr. ak pre ňu pracujete).

Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentácii, ktorú nám predložil náš zmluvný partner, z verejne dostupných zdrojov alebo od štátnych orgánov.

 

7.      Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

 

Ak ste náš zákazník alebo sa ním chcete stať, poskytovanie väčšiny osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich neposkytnutie môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť Vám kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch môže viesť k odmietnutiu poskytnúť Vám služby (napr. ak by neposkytnutie osobných údajov spôsobovalo nemožnosť uzavrieť s Vami zmluvu).

Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je tzv. zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie je povinné, nakoľko bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči štátnym orgánom (napr. zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, daňový úrad).

 

8.      Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu na účely marketingu. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv. sprostredkovateľom (napr. našim účtovným poradcom, poskytovateľom služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poskytovateľom softvérových produktov).

Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam.

Ak ste naším zamestnancom, niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytované, prípadne zverejnené, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. To znamená, že môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v rozsahu určenom § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov napr. našim zmluvným partnerom alebo tretím osobám za účelom Vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania v súvislosti s pracovnou cestou.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov (napr. advokátom, súdom alebo exekútorom).

Osobné údaje zachytené na kamerových záznamoch môžu byť použité ako dôkaz na objasnenie trestných činov alebo priestupkov (prípadne iných správnych deliktov), pričom môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušným správnym orgánom.

 

9.      Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom mimo územia Európskej únie.

 

10.  Ako dlho uchovávame osobné údaje?

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení a osobitné právne predpisy - napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v našej štruktúre členenia registratúry TU.

 

11.  Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

 

Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

12.  Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

 

a)      Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených Nariadením. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

 

b)      Právo na opravu:

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

c)       Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

·         osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,

·         odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

·        namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie,

·         osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

·         osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v Nariadení neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

d)      Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  • počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
  • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
  • ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
  • do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

 

e)      Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

  • sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
  • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

f)       Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

g)      Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

 

Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

h)      Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

 

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

13.  Zmeny Informačnej povinnosti

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

 

 [1] Kontaktná osoba nie je „zodpovedná osoba“.