Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27
 
 
R O Z H O D N U T I E
 
Číslo: 0273/2021/T Bratislava 13.09.2021 Číslo spisu: 3514-2021-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 02.12.2019, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 m e n í rozhodnutie č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 02.12.2019 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2022 takto:
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia v druhom odseku na strane 1 sa slová „do 31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2022“.
 
Regulovaný subjekt uplatní na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 doterajšie platné maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla.
Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 02.12.2019 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 02.12.2019.
 
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) listom č. 21293/2021/BA zo dňa 23.08.2021 oznámil regulovanému subjektu TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová
Dubnica, IČO 36 322 644 (ďalej len „regulovaný subjekt“), že začína z vlastného podnetu cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 02.12.2019, ktorým schválil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla (ďalej len „oznámenie“).
Cenové konanie začalo podľa § 14 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) doručením oznámenia o začatí cenového konania z podnetu úradu regulovanému subjektu dňa 30.08.2021.
Úrad začal cenové konanie o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 zákona o regulácii z dôvodov, že výroba, distribúcia a dodávka tepla podliehajú cenovej regulácii podľa § 11 ods. 3 zákona o regulácii a došlo k predĺženiu doterajšieho regulačného obdobia 2017 až 2021 do 31. 12. 2022, a preto je potrebné na dosiahnutie účelu regulácie túto zmenu v dĺžke regulačného obdobia zohľadniť aj v cenovom rozhodnutí.
Podľa § 17 ods. 1 zákona o regulácii, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii je účelom regulácie podľa tohto zákona transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite.
Regulačná rada v súlade s § 8 ods. 9 zákona o regulácii prijala dňa 10. novembra 2020 Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021, ktorým okrem iného predĺžila regulačné obdobie 2017 - 2021 do 31. decembra 2022. Následne bolo predĺženie regulačného obdobia zohľadnené v novelizačnej vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 298/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 5. augusta 2021.
Podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú stanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane.
Úrad v cenovom konaní postupuje podľa zákona o regulácii, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou spisových materiálov k rozhodnutiu č. 0363/2017/T zo dňa 04.04.2017 v znení rozhodnutia č. 0114/2018/T zo dňa 19.12.2017 v znení rozhodnutia č. 0084/2019/T zo dňa 28.11.2018 a v znení rozhodnutia č. 0029/2020/T zo dňa 19.11.2019.
Úrad v súlade so zásadami zákonnosti, materiálnej pravdy, rýchlosti a hospodárnosti správneho konania oboznámil regulovaný subjekt listom č. 21293/2021/BA zo dňa 23.08.2021 o dôvodoch zmeny cenového rozhodnutia a podkladoch, z ktorých pri rozhodovaní v cenovom konaní vychádza. Zároveň úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku týmto listom vyzval regulovaný subjekt na vydrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote desať dní.
Regulovaný subjekt sa k podkladom rozhodnutia nevyjadril.
Úrad po posúdení a vyhodnotení podkladov v cenovom konaní dospel k záveru, že sú splnené podmienky na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 zákona o regulácii spočívajúce v predĺžení obdobia platnosti cenového rozhodnutia do 31. 12. 2022 a zachovaní doteraz platných maximálnych cien za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v nezmenenej výške. Zároveň je predĺženie platnosti a účinnosti cenového rozhodnutia z dôvodu zmeny dĺžky regulačného obdobia v súlade aj s ustanovením § 14 ods. 15 zákona o regulácii, podľa ktorého cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
Andrej Juris
predseda
 
Martin Horváth
podpredseda
 
Rozhodnutie sa doručí:
TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica