Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa  § 9 ods.1písm. b) prvého bodu a § 9 ods.1 písm.c) prvého bodu v spojení s §5 ods. 7 písm. c) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v  sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla rozhodol podľa §14 ods.11 zákona č.250/ 2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s §2 písm. b) a §3 písm. b) Vyhlášky Úradu   pre reguláciu sieťových odvetví č.222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica. IČO: 36 322 644 schvaľuje na obdobie od 1.januára 2014 do 31.decembra 2014 tieto ceny: 

  
  
    
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla   0,0426 € / kWh 
  
 
    - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom   193,8426 € / kW  
      
     
     
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane s pridanej hodnoty. 
 

Podľa §44 ods.1 tretej vety zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj pre roky 2015 a 2016.

 

Regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 01851 Nová Dubnica, IČO: 36 322 644 fakturuje odberateľovi:

     a/ variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste,

     b/ fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.

 

Cenové rozhodnutia: www.urso.gov.sk