Hodnotenie energetickej účinnosti rozvodu tepla

Príloha č.7 k Vyhláške č.428/2010 Z.z..

 

 

Rok

Ozačenie
rozvodu  tepla

Teplonosná
látka

Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla /MWh/

Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla /MWh/

Energetická účinnosť  rozvodu tepla /%/

Komentár

 2011 

HV voda 47569,524  38531,314 81,00  
2012 HV voda 44547,223  39090,260 87,75