Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2017/T (platí pre roky 2017 až 2019)

Číslo spisu: 5002-2016-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa  § 9 ods.1písm. b) prvého bodu a § 9ods.1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v  sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla rozhodol podľa § 14 ods.11 zákona č. 250/ 2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu   pre reguláciu sieťových odvetví č.248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 schvaľuje na obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2017 tieto ceny:
  
 
   
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla   0,0426 €/kWh 
  
 
    - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom   193,8426 €/kW 
      
Variabilná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za regulačný príkon odberného zariadenia.


Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.
 

Podľa § 14 ods.12 zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obodobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia. (pozn. regulačné obdobie je obdobie rokov 2017 až 2021)

 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0036/2020/T (platí pre roky 2020 až 2021)
 
Číslo spisu: 4052-2019-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa  § 9 ods.1písm. b) prvého bodu a § 9 ods.1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v  sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z.z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie rokov od 1. januára 2017 do 31.12.2021 rozhodol podľa § 14 ods. 11, ods. 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z.z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z.z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 mení rozhodnutie č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 s účinnosťou od 1. januára 2020 do 31.12.2021 nasledovne:

  • variabilná zložka maximálnej ceny tepla                                  0,0426 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom       204,0000 €/kW.

 

Cenové rozhodnutia: www.urso.gov.sk